Que es la Logopedia ?

La Logopedia es la disciplina que consisteix en la rehabilitacio i reeducacio de les dificultats que afecten en el desenvolupament comunicatiu de les persones i que per conseqüencia dificulten el llenguatge parlat i molt sovint el llenguatge escrit.

Possibles trastorns mes comuns en el camp de la Logopedia

Dislalia

Tartamudesa o disfemia

Afasia

Disartria

Disglossia

Deglucio atipica

Altres trastorns referents a traumatismes que afecten la Veu

Disfonia

Noduls vocals

Polips

Edema de Reinke

...altres

 

Que es la Pedagogia ?

La Pedagogia es tambe una disciplina de caire educatiu que estableix uns models didactics per tal de treballar les dificultats que fan referencia al treball escolar, incidint tambe en l’actitud i en el desenvolupament maduratiu i afectiu que hi fan el seu paper indiscutible.

Possibles dificultats d’aprenentatge mes comuns en el camp de la Pedagogia

Dislexia

Discalculia

Dificultats en la lectura i comprensio lectora

Deficits d’atencio

Disgrafia

Disortografia